LEAN Akadeemia uus lend alustab 7. novembril, koosneb 7 moodulist kestvusega 2 päeva (kokku 14 õppepäeva) ja lõppeb mais 2020. Registreerimine toimub kuni kohtade täitumiseni. Grupi suuruseks on 15 osalejat.

OSALUSTASU 

 • 2 ja enamat osalejat ettevõttest, hind osaleja kohta 2399€ + km
 • 1 osaleja hind ettevõttest 2799€ + km

 TUTVUSTUS

Pideva parendamise üheks oluliseks küljeks on õppimine. LEAN põhimõtete edasiandmisel on teoreetiliste teadmiste täiendamise kõrval just mänguline õppevorm hästi kasutatav. Mängud ja simulatsioonid avavad meile täiesti uued õppimisvõimalused, kuna võimaldavad meil vahetult tunnetada, näha ja mõista õpitut. Paljud LEAN vaatenurgad näivad pigem üsna küsitavatena, kui nende mõju ei ole võimalik reaalses keskkonnas kogeda. Selleks, et seda paremini mõista, toimuvad külastused ettevõtetesse, kus saab tutvuda erinevate LEAN põhimõtetega kohapeal.


 Sihtrühm – kellele on neid teadmisi vaja?

Oled alustanud või alustamas ettevõttes LEAN juurutamisega,

Soovid täiendada oma olemasolevaid teadmiseid LEAN-ist,

Tahad teada, mis on LEAN juhtimine ja mõtlemine.


 EESMÄRK – mida annab LEAN Akadeemia arenguprogramm?

LEAN Akadeemia eesmärgiks on pakkuda osalejatele kõrvuti teoreetiliste seisukohtade ja praktiliste ülesannete ning näidetega erinevaid LEAN simulatsioone ja mänge, et paremini mõista enamlevinud LEAN meetodite ja mudelite sisu ja eesmärke ning tutvuda ettevõtete praktiliste kogemustega ettevõttes kohapeal.

Akadeemia raames läbi viidavate koolitusmoodulite teemad jagunevad:

 1. MOODUL – OPEX ja protsesside tõhususe tõstmine.
 2. MOODUL – VSM – Väärtusvoo analüüs ja kaardistamine
 3. MOODUL – OEE – Seadmete üldine tõhusus
 4. MOODUL – KAIZEN meeskonnad ja pideva parendamise protsess
 5. MOODUL – 5S – raiskamised, kord ja puhtus
 6. MOODUL – SMED – ümberseadistamine, tööriista vahetus
 7. MOODUL – TPM – Seadmete ennetav hooldus. KANBAN

 MILLEST OLEME LÄHTUNUD LEAN AKADEEMIA KOKKUPANEMISEL?

LEAN Akadeemia koolitusmoodulite kokkupanemisel on lähtutud põhimõttest, et igas moodulis käsitletakse detailselt ühte LEAN tootmise enamlevinud meetodit või mudelit. Moodulite sisu on üles ehitatud nii, et oleksid tasakaalus nii teoreetilised teadmised, praktilised näited kui ka kogemuste vahetamine praktikutega ettevõtetes kohapeal.

Iga moodul koosneb neljast osast.

 • Esimeses osas käsitletakse antud teemavaldkonna teoreetilisi seisukohti, praktilisi näiteid ja teemapõhiseid ülesandeid ning simulatsioone.
 • Teine osa annab praktilisi näpunäiteid, kuidas antud mudelit või meetodit oma ettevõttes kasutusele võtta. Millest alustada ja millised on sellega seotud ohud?
 • Kolmandas osas annavad praktikud edasi oma praktilisi kogemusi erinevate kulusäästliku tootmise meetodite ja mudelite kasutuselevõtmisel.
 • Neljas osa on „Ettevõttepäev“, mille sisulise poole korraldajaks on külastatav ettevõte ja koosneb järgmistest osadest:
  • Ettevõtte tegevuse tutvustus
  • Antud temavaldkonna käsitluse praktilised aspektid ettevõtte näitel
  • Ettevõtte külastus
  • Arutelu

 KOOLITAJAD

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Sten Vinogradov on käed küljes Leani praktiseerija, kes oma igapäevatöös juhib regionaalselt pideva parenduse rakendamist 9 tootmisüksuses (Norras, Rootsis, Soomes, Eestis, Venemaal, Hollandis) ning koolitab kõiki parendusalgatusi ise ettevõttesiseselt. Steni tugevuseks on detailsed teadmised ja reaalsed kogemused erinevate Leani tööriistade rakendamisest tootmise igapäevategevuste juures. Taustalt mehaanikainsener, Sten on saanud kogemusi parendusjuhina rahvusvahelistes ettevõtetes, nagu ABB ja Prysmian Group.

Tiit Valm omab protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 20 aasta ning seda nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on Tiit olnud tegev ka arvutiinsenerina, kuid töö inimestega paelus teda enam. Lisaks koolitaja ametile, mida Tiit on pidanud alates 1994. aastast, on ta olnud tegev erinevate ettevõtete nõukogudes (AS Frens, AS Ariko) ja juhatustes (AS Baltic Computer Systems) – teisisõnu Tiit teab, kuidas ettevõtetes asjad reaalselt toimivad.


 LEAN Akadeemiaga tutvumiseks vajuta huvipakkuvale moodulile

 Aeg: 07.–08. november 2019
 Toimumiskoht: TALLINN
 Koolitajad: Jaak Lavin, Sten Vinogradov

TEEMAD

 1. Sissejuhatav seminar
 2. Protsesside optimeerimise põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid.
  • Optimeerimise erinevad kontseptsioonid ja mudelid
  • OPEX, täiusliku tootmise mudel (Operational Excellence). Kuidas mudelit praktikas rakendada.
 1. Ettevõtte potentsiaali hindamine ja kitsaskohtade määratlemine
  • Protsesside analüüs ja kirjeldamine
 1. LEAN põhimõtted ja nende kasutuselevõtmine
  • LEAN tootmise erinevad mudelid ja meetodid
 1. Tegevuse tõhususe hindamise mõõdikud
  • Protsessipõhised näitajad ja kriitilised edutegurid’
  • Kvalitatiivne ja kvantitatiivne mõõtmine
  • 20 võtit, BSC

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

• Grupp vs üksi
• Meeskonnatöö 

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

• Kuidas mõõta LEANi tulemuslikkust ettevõttes?
• Muudatuste juhtimine ettevõttes

 Aeg: 05.–06. detsember 2019
 Toimumiskoht: RAKVERE
 Koolitajad: Jaak Lavin, Sten Vinogradov

TEEMAD

1. Väärtusvoo analüüsi olemus ja eesmärgid
2. Raiskamiste vähendamine läbi väärtusvoo juhtimise

• Raiskamiste seitse vormi
• Väärtust loovad ja mitteloovad tegevused

3. Väärtusahela kaart ja selle kujutamise viis sammu

• Toote ja materjali liikumine ja nende erinevad vormid
• Protsesside kirjeldamine
• Informatsiooni liikumine
• Protsessi kirjeldamisega seotud mõõdikud

4. Väärtusahela parendamine

• Klienditaktile häälestamine
• Vooltootmise juurutamine
• FIFO ja KANBAN põhimõtete kasutuselevõtmine.

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

• VSM kaardi kujundamine ja analüüs

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

• Praktilised kogemused, kuidas kokku panna VSMi ja sealt tekitada Kaizen plaan väärtusvoo parendamiseks.

ETTEVÕTTE KÜLASTUS

 Aeg: 30.- 31. jaanuar 2020
 Toimumiskoht: TALLINN
 Koolitajad: Jaak Lavin, Sten Vinogradov

TEEMAD

 1. OEE keskendub seadmele, mitte töötajale
 2. Tootmismeeskonna ülesanded
 3. Varjatud seade
 4. Kuus suurt kadude liiki
 5. Kuidas OEE arvutatakse?
 6. OEE mõõtmine
 7. Tagasiside
  • OEE andmete kogumine
  • OEE andmete töötlemine
 1. OEE parendamine

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON 

OEE PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED – mida vältida ja mida teha

• Kuidas rakendada uut süsteemi
• Süsteemi kasutamine (andmete täpsus, põhjuste kodeerimine, igapäevane ülevaade)
• Parendusprojektide elluviimine
• Õppetunnid

ETTEVÕTTE KÜLASTUS

 Aeg: 05.- 06. märts 2020
 Toimumiskoht: TALLINN
 Koolitajad: Tiit Valm, Sten Vinogradov

TEEMAD

 1. Sissejuhatus
  •  Kokkulepped koostöö osas ja koolituse eesmärkides kokku leppimine
 1. Kaizen meeskonnad
  • Millal on vajalik tööd teha ajutiste meeskondadega ja kuidas need on seotud püsiva organisatsiooni struktuuriga
 1. Kaizen meeskonna juhi roll
  • Mida oodatakse Kaizen meeskonnajuhilt
 1. Koostöö elutsükkel
  • Ettevalmistus, planeerimine, teostamine, tulemuse üleandmine ja tegevuse analüüs
 1. Plaan kui juhi tööriist
  •  Kuidas ja millist tööriista on võimalik teha heast plaanist
 1. Ajutine organisatsioon
  • Ajutise meeskonna juhtimise keerukus võrreldes püsiva meeskonna juhtimisega
 1. Meeskonna loomine
  • Grupi dünaamika läbimine
 1. Erinevate inimestega koostöös hakkama saamine
  • DiSC mudel erinevate inimeste käitumise kirjeldamiseks
 1. Kohanemine erinevate inimestega
  • Mida peab juht tegema, et saavutada üksteise mõistmist, kuigi inimesed on erinevad
 1. Osaleja enda käitumistüübi tunnetamine
  • Osalejad tutvuvad oma testide tulemustega
 1. Oma käitumise kohanemise harjutamine
  • Erinevate käitumisstrateegiatega tutvumine
 1. Mudelid: PDCA, Demingi ring, 8D, 7step

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

• DISK mudeli läbimäng 

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

• Kuidas ette valmistada, läbi viia ja rakendada Kaizenit.
• Kuidas läbi viia Kaizen parendusüritusi ja kuidas on need ühendatud VSMiga.

ETTEVÕTTE KÜLASTUS

 Aeg: 08.- 09. aprill 2020
 Toimumiskoht: TARTU
 Koolitajad: Sten Vinogradov

TEEMAD

 1. Sissejuhatus, keskkond ja suhtumine
 2. Organiseeritud töökoha tunnused: Miks on tähtsam kui kuidas!
 3. 5S juurutusprojektide juhtimine ja juhi roll, 5S organisatsioon
 4. Tänase olukorra kirjeldamine
 5. 1.S – Sorteeri välja – Kõrvalda
 6. 2.S – Sorteeri sisse – süstematiseerimine
 7. 3.S – Puhastamine
 8. 4.S  – Standardiseerimine
 9. 5.S Enesekontroll
 10. 5S ebaõnnestumise põhjused

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

• Praktilised mängud LEAN põhimõtete juurutamiseks

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

• Kuidas juhtida 5S rakendamist ettevõttes ja korraldada auditeerimist ja kuidas sustainida 5S taset pikema aja jooksul

• Simulatsioon

ETTEVÕTTE KÜLASTUS

 Aeg: 07.- 08. mai 2020
 Toimumiskoht: TALLINN
 Koolitajad: Jaak Lavin, Sten Vinogradov

TEEMAD

 1. Väärtuse loomine ja seitse raiskamiste liiki
 2. SMED kasutamine ooteaegade vähendamiseks
 3. Ooteaegade elimineerimine SMED-iga
 4. SMED süsteem
 5. Seadistusaegade definitsioon
 6. SMED süsteemi kolm faasi
 7. Parendusring
 8. Standardite tagamise püramiid.

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

• Ümberseadistamiste tegevuste hindamine – sisemine-välimine

• SMED simulatsioon – ümberseadistamine

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

• Näited erinevatest SMEDidest – „enne ja pärast“

• Video + SWCT analüüs

ETTEVÕTTEKÜLASTUS

 Aeg: 28.- 29. mai 2020
 Toimumiskoht: TALLINN
 Koolitajad: Jaak Lavin, Sten Vinogradov

TPM – seadmete ennetav hooldus

 1. TPM eesmärgid
 2. TPM kaheksa sammast
 3. TPM põhilised sambad

• Eesmärgipärane pidev parendamine (Kaizen)
• Autonoomne hooldus
• Planeeritud hooldus
• Kompetentside juhtimine

 1. TPM lisasambad

KANBAN – nõudluse dünaamikal baseeruv süsteem

1. KANBAN-i mõiste
2. Tõukav ja tõmbav tootmine
3. Süsteemi tööpõhimõte

• KANBANi valmiduse hindamine
• KANBAN juhtimisahela valik ja kinnitamine
• KANBAN suuruste arvutamine
• KANBAN abivahendite valik

4. KANBAN süsteemi juurutamine

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

TPM

• Autonomus maintenanc – kuidas operaatorid ise lihtsamaid hooldustöid tegema panna

KANBAN

• Kuidas kontrollida protsesside vahelist WIPi
• FIFO põhimõtted
• Kuidas kasutada KANBAN kaarte
• Praktilised näited

ETTEVÕTTE KÜLASTUS


 LEAN Akadeemia annab:

 • … loengud 3 lektoriga 14 õppepäeva jooksul, kokku 112 kontaktõppe tundi;
 • … tervikliku ülevaate LEAN põhimõtetest, meetoditest ja mudelitest
 • … praktilised teadmised LEAN põhimõtete kasutusele võtmiseks enda ettevõttes
 • … programmi läbinud juht tunneb paremini ettevõtte protsesse ja nende tõhusamaks muutmise võimalusi
 • … oskuse tagada LEAN meetodite eesmärgipärane kasutamine pikas perspektiivis
 • … seosed, misläbi paremini planeerida ja organiseerida oma tegevust tootmises
 • … inspireerivaid ideid külaskäikudest eriilmelistesse tootmisettevõtetesse (mõned ettevõtted eelmise LEAN Akadeemia külastustest: Enics Eesti, Viljandi Metall, Ensto Ensek, OSHINO, Jeld-Wen, Pärnu Vineeritehas jt).

 Registreerimine

OSALUSTASU
2 ja enamat osalejat ettevõttest, hind osaleja kohta 2399€ + km
1 osaleja hind ettevõttest  2799€ + km

Registreerumine toimub kuni kohtade täitumiseni.

 Lisainfo ja küsimused

Juhul kui tekkis täiendavaid küsimusi LEAN Akadeemia kohta võta julgelt kontakti
Martin Kivimäe / martin@toostuslahendus.ee / +372 56667056