Käsiraamat tootmisjuhile

"Terviklik tootmine"

HIND

 • 49.95 eurot (sisaldab raamatute käibemaksu 9%)

 • Kohaletoimetamine Omniva kulleriga või pakiautomaati (postikulu lisandub raamatu hinnale)

Eesti tootmisjuhtimise tippkoolitaja, koolituste "Tootmise juhtimine ja planeerimine" ning "Tootmisprotsesside optimeerimine" lektori Jaak Lavini sulest on ilmunud tootmise juhtimise ja planeerimise käsiraamat "Terviklik tootmine". See on tootmise käsiraamatute sarja esimene väljaanne, et pakkuda emakeelset oskusteavet nii ettevõtte alustavale tootmisjuhile, kui ka juba kogemustega spetsialistile. Väljaanne on hea õppematerjal bakalaureuse- ja magistriõppes ning täienduskoolitustel. Lisaks sobib trükis ka tootmisega seotud juhtidele, kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ja planeerimine nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil. Raamat lähtub tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning jaguneb neljaks peatükiks:

 • Tootmise juhtimise olulised aspektid
  Käsitleb tootmisettevõtte eesmärke ja nendest lähtuvaid strateegiaid. Teeb ülevaade eesmärkide saavutamiseks vajalikest planeerimise põhimõtetest.

 • Tootmise kavandamine
  Keskendub tootmispotentsiaali kujundamisele. Selgitab nõudluse prognoosimise, tootmise asukoha valiku ja tootmisvõimsusega seotud probleeme.

 • Tootmise planeerimine ja tootmistegevuse korraldamine
  Võtab vaatluse alla tootmise ajalise ja mahulise planeerimise. Ülevaade algab tootmise agregeeritud planeerimisest, tootmise koormatuse ühtlustamisest ning lõppeb täpse tähtaegade planeerimise ja tootmistegevuse korraldamisega.

 • Ettevõtte organisatsioon ja tööjõu juhtimine
  Keskendub tootmisettevõtte organisatsioonile ning tööjõu kui ressursi juhtimisele, planeerimisele ja motiveerimisele.

Iga peatüki lõpus on materjali paremaks omandamiseks praktilised ülesanded koos lahendustega ja kordamisküsimustega, Lugejatele, kes soovivad valdkonnaga sügavamalt tutvuda, on raamatu lõpus esitatud kasutatud kirjanduse loetelu.

Jaak Lavin on hariduselt masinaehituse insener. Ta lõpetas 1983. aastal Dresdeni Tehnikaülikooli, 2001. aastal omandas ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja 2018. aastal kaitses doktoriväitekirja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Ta on omandanud praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina IT-arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems, tootmisettevõttes AS Saku Metall ja tehnoloogia arenduskeskuses IMECC. Alates 2002. aastast tegutseb ta tootmisvaldkonna koolitaja ja konsultandina, jagades oma mitmekülgseid protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusi nii tööstusettevõtete juhtidele kui ka üliõpilastele Tallinna Tehnikaülikoolis ja teistes Eesti Kõrgkoolides.

LISAINFO : Tanel Raig, koolitused@toostuslahendus.ee

SISUKORD

I Tootmise juhtimise olulised aspektid

 1. Sissejuhatus tootmise juhtimisse

 • Tootmisettevõtete arengu eesmärgid ja strateegiad

 • Tööstuse arengu ajalugu

 • Tööstuse arengu tulevikutrendid - tööstus 4.0

 • Tööstusettevõtte tegevuse eesmärgid ja strateegiad

 1. Tootmine kui väärtuse loomise protsess

 • Mõisted

 • Väärtuse loomine, väärtusahel ja väärtusvoog

 • Tootmisettevõtte operatsioonisüsteem

 • Tootmis- ja tehnoloogiline protsess

 1. Tootmise planeerimise põhimõtted

 • Planeerimine kui juhtimisfunktsioon

 • Planeerimise sisu ja tulemus

 • Tootmise planeerimise süsteemide areng

 1. Otsustusprotsessi põhimõtted

 • Otsustamisele orienteeritud ettevõttemajandus

 • Otsustamise põhimõtted ja koht juhtimisprotsessis

 • Otsustusprotsess

 • Halbade otsuste põhjused

Ülesanded, lahendused ja kordamisküsimused

II Tootmise kavandamine

 1. Tootmispotentsiaali kujundamise tasandid ja aspektid

 • Tootmispoliitika ja tooteportfell

 • Kas teha ise või osta sisse

 1. Nõudluse prognoosimise meetodid

 • Prognoosimise põhimõtted

 • Prognoos versus plaan

 • Prognooside ajahorisont

 • Prognoosimise protsess

 • Prognoosimise meetodid

 • Kvalitatiivsed meetodid

 • Kvantitatiivsed meetodid

 • Põhjuslikud mudelid

 • Uute toodete nõudluse prognoosimine

 • Ebareeglipärase nõudluse prognoosimine

 • Prognoosi kvaliteet

 1. Tootmise asukoha valik

 • Asukoha valiku vajadus ja tähtsus

 • Asukoha valiku tegurid kui otsustuskriteeriumid

 • Asukoha valikuga seotud tegevused

 1. Tootmissüsteemi valik

 • Tootest lähtuvad tootmissüsteemid

 • Tootmismahust lähtuv tootmissüsteemi liigitus

 • Tehnoloogiakesksed tootmissüsteemid

 • Tooteperedele orienteeritud modulariseeritud rakktootmine

 • Tootmisobjektikesksed tootmissüsteemid

 • Paindautomatiseeritud tootmissüsteemid (FMS)

 • Tootmissüsteemi valik

 1. Tootmispotentsiaali struktureerimine

 • Tootmise segmenteerimine

 • Tootmise ruumilise paigutuse planeerimine

 • Ruumilise paigutuse optimeerimise eesmärgid

 • Ruumilise paigutuse põhimõtted

 • Ruumilise paigutuse tüübid

 • Tegurid, mis mõjutavad ruumilise paigutuse valikut

 • Tootmissüsteemi kujundamine

 1. Tootmisvõimsuse tähtsus ja võimsusega seotud otsused

 • Tootmisvõimsuse kvalitatiivne ja kvantitatiivne aspekt

 • Võimsusvajadusega seotud otsused

Ülesanded, lahendused, kordamisküsimused

III Tootmise planeerimine ja tootmistegevuse korraldamine

 1. Tootmise planeerimise eesmärgid ja areng

 • Tootmise planeerimise eesmärgid

 • Tootmise planeerimise meetodite areng

 • Tootmise planeerimine tänapäeval

 1. Tootmise ajaline ja mahuline planeerimine

 • Tootmise planeerimise ja korraldamise süsteemi eesmärgid ja ülesanded

 • Agregeeritud tootmise planeerimine

 • Koormatuse ühtlustamine

 • Tootmise koormatuse ajalise ühtlustamise vormid ja vahendid

 • Matemaatilise planeerimise meetodid

 1. Põhitootmisprogrammi ajaline ja mahuline planeerimine

 • Põhitootmisprogrammi ajalise ja mahulise planeerimise ülesanded

 • Põhitootmisprogrammi mahuline planeerimine

 • Partii suuruse planeerimine

 • Klassikaline partii suuruse arvutamise mudel

 • Põhitootmisprogrammi tähtaegade ja võimsuse planeerimine

 • Tellimuse ajalise läbimise määratlemine

 • Tööle kuluva aja määratlemine

 • Ressursside kasutamise planeerimine

 • Suuremahulise (vooltootmise) ajaline planeerimine

 • Võimsuse koormatuse planeerimine

 • Partii suuruse ja ressursside kasutamise planeerimine paindtootmissüsteemides (PTS) ja grupipõhisel tootmisel

 1. Tootmise tähtajaline planeerimine ja tootmistegevuse korraldamine

 • Toote detailne ajaline planeerimine

 • Tööde järjestuse ja seadmete töödega koormamise planeerimine

 • Tööde järjekorra moodustamine - prioriteetsusreeglid

 • Tootmise korraldamine

 • Tellimuse käivitamine (tootmise alustamine)

 • Võimsuse ja tellimuste jälgimine

 1. Tootmistüüpide planeerimise eripärad

Ülesanded, lahendused ja kordamisküsimused

IV Ettevõtte organisatsioon ja tööjõu juhtimine

 1. Tootmisettevõtte organisatsioon kui äritegevuseks loodud ühendus

 • Puudujäägid majandamise protsessis

 • Ettevõtte organisatsioon

 • Organisatsiooni struktuurid ja nende kasutamise eesmärgid

 1. Tööjõud kui ressurss, tootmisfaktor ja kulu

 • Tööjõu planeerimine

 • Tööjõuvajaduse planeerimine

 • Tööjõu kasutamise planeerimine

 • Tööülesannete kujundamine

 1. Tööjõu juhtimine ja motiveerimine

 • Motiveerimine kui juhtimisülesanne

 • Töö hindamine ja hüvitamine

 • Töö tasustamise vormid

 1. Tootmissüsteem ja inimtegur

 • Protsesside juhtimisega seotud käitumuslikud põhimõtted

 • Vastuseis muudatustele ja nende juhtimine

Ülesanded, lahendused ja kordamisküsimused

SOOVITUS KÕIGILE TÖÖSTURITELE

Rein Kütner

Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor

Raamatu väärtus on tänapäeva tootmise juhtimise praktikale orienteeritud esitusviis

Praeguses konkurentsiolukorras valitseb suur nõudlus spetsialistide järele, kes oskavad tootmist efektiivselt juhtida. Käsiraamat "Terviklik tootmine" toetab spetsialistide koolitamist. Raamatu väärtuseks on autori tänapäeva tootmise juhtimise praktikale orienteeritud esitusviis. Andes ülevaate peamistest meetoditest ja teooriatest näitab ta praktiliste näidetega ka nende rakendamist tootmise konkurentsivõime suurendamiseks. Lisaks käsitleb õppematerjal ka ajakohaste infotehnoloogiavahendite ja matemaatiliste meetodite kasutamist tootmise juhtimisel.

Raamat on orienteeritud põhiliselt tootmise probleemide lahendamisele töötleva tööstuse tükitootmise ettevõtetes. Teema peaks kõnetama kõiki, keda huvitab tänapäeva digiajastu kontekstis efektiivne tootmine ja sellega kaasnevad väljakutsed.

Käsiraamatus toodud materjali omandamisele aitavad kaasa erinevate juhtimisülesannete näited koos lahenduste ja kordamisküsimustega.

RAAMATU TELLIMINE