Tööohutus tootmises

KOOLITAJA
Priit Siitan

AEG JA KOHT

9. juuni 2022

Koolituse algus

kell 10.00 ja lõpp 17.00

Tallink SPA ja konverentsikeskus, Sadama 11, Tallinn

ÕPPEKEEL
eesti keel või vene keel

KOOLITUSE MAHT
8 akadeemilist tundi (AT)
- 6,5 AT auditoorset õpet
- 1,5 AT iseseisvat õpet (auditoorse õppe ajal)

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

HIND
209 EUR + km

HIND SISALDAB

 • Auditoorset loengut

 • Õppematerjale

 • Tõendit

Koolitust on võimalik tellida eesti või vene keeles.

LISAINFO JA KÜSIMUSED

Martin Kivimäe
+376 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee

KOOLITUS

Tööohutus tootmises
(Saadaval ka sisekoolitusena)

EESMÄRK

Anda osalejatele teadmised, mis on vajalikud töötajast hooliva ja ohutu töökeskkonna loomiseks tootmisettevõttes. Rohkete juhtumite analüüsi abil näidata, kuidas viia teoreetilised teadmised praktikasse. Juhtimisülesannete lahendamisega kinnistada omandatud oskuste kasutamine.


SIHTGRUPP

Koolituse on suunatud tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele, tehase juhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele kelle otseste ülesannete hulka kuulub tootmistegevuse juhtimine. Kindlasti on koolitus vajalik tootmise esmatasandi juhtidele, kes tegelevad otseselt tootmistegevuse korraldamisega ja inimeste juhtimisega tootmisettevõttes.


KOOLITUSE PROGRAMM

 • Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu põhiprintsiibid

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (TTOS)

 • Mida peaks tööandja teadma ennetustegevusest terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks

 • Tööandja ja töötaja põhikohustused ja -õigused (TTOS)

 • Töökeskkonna alase töö korraldamine ettevõttes

 • Töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs, riskide haldamine, tegevuskava, sisekontroll

 • Tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ning tööst põhjustatud haigestumiste statistika

 • Tööõnnetuste enamlevinud põhjused

 • Euroopalik “Hea tava” töökeskkonna parendamisel

 • JuhtimisülesanneÕPIVÄLJUND

Koolitusel osaleja saab terviklikku ülevaate töötervishoiu põhiprintsiipidest ning seadusandlikest normidest. Teab, mida peab tööandja tegema töötaja terviseriskide vähendamiseks või vältimiseks. Oskab kaardistada töökeskkonna ohutegurid, viia läbi riskianalüüsi ning koostada riskide haldamise tegevuskava. Osalejal on ülevaade tööõnnetuste enimlevinud põhjustest, millede analüüsi abil suudab tõhusamalt planeerida töökeskkonna parendamist.

ÕPPEMEETOD

Koolitus on üles ehitatud lähtudes aktuaalsetest töötervishoiu väljakutsetest. Teooria seostatakse praktiliste näidetega. Läbi juhtumite analüüsi tehakse selgeks töötervishoiu ja tööohutuse printsiipide kasutamise vajadus ja vajalike tööriistade kasutamine, mis aitavad parendada töökeskkonda. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel osalejatele.

KOOLITAJA

Priit Siitan

Priit Siitan on Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeaduskonna õppeaine „Tööõigus, töötervishoid ja tööohutus“ lektor, tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983.a. Töötanud 01.01.2000.a.-31.05.2006.a. Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel EL liikmesriikides.

Koolitatavad teemad: Tööohutus tootmises