Õppekorraldus

Õppekorralduse alused

Täiendkoolitusasutus Value Links OÜ, registrikood 14021767, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 219302).

1. Üldsätted

1.1 Value Links korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust.

1.2 Value Links lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides. Veebipõhiste koolituste läbiviimiseks kasutatakse interaktiivseks õppeks sobilikke veebiplatvorme.

1.4 Õppetöö toimub aastaringselt, koolituskalendri alusel, mille leiab veebileheküljelt www.toostuslahendus.ee.

1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.6 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7 Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.

1.8 Asjaajamiskeel on koolis eesti keel.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, e-post, telefon, esindatav ettevõte, amet, koolitusalane info. Isikukood on vajalik koolituse läbimise tõendi või tunnistuse jaoks.

2.2 Isikuandmete töötlemisel lähtutakse seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest. Täpsemad privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiab koolitaja veebilehe aadressilt https://www.toostuslahendus.ee/meist/privaatsustingimused

3. Õppekava

3.1 Koolitusfirma läbiviidavate koolituste õppekava on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.

3.2 Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

* õppekava nimetus;

* õppekavarühm;

*õppesuund;

* õppe eesmärk;

* õpiväljundid;

* õppekeel;

* õpingute alustamise tingimused, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

* koolituse maht;

* koolituse programm;

* koolituse aeg ja koht;

* õppemeetod;

* õppematerjalide loend, kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid

* koolituse läbimisel väljastatav dokument;

* koolituse läbiviimiseks koolitaja vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, et aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe-eesmärgid ning seatud õpiväljundid.

3.4 Õppekavad vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude, materjalide sobivus ning tagada, et õppekavad vastavad õppijate ja tööandjate vajadustele.

4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab koolituse lehel asuva registreerimisvormi, e-maili või telefoni teel. Kõik registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

4.2 Koolitusele registreerumist käsitletakse arve tasumise kinnitusena.

4.3 Koolitaja saadab registreerunud isikule koolitusarve üldjuhul kolme tööpäeva jooksul. Suuremahuliste koolitusprogrammide puhul on võimalik kokku leppida ka maksegraafik.

4.4 Õppijal on õigus saada täiendavat infot toostuslahendus.ee kodulehel märgitud e-posti või telefonide teel.

4.5 Õppegrupp moodustatakse avalikule koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Õppegruppide suurused on erinevad ja sõltuvad täiendkoolitusest.

4.6 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Enne iga koolituse algust saadab koolitusfirma registreerunud isikutele koolituse täpsema organisatoorse informatsiooni (näiteks täpne asukoht, ligipääsud koolituse toimumispaika, parkimise võimalused, kohvipauside ja lõuna info jms).

4.7 Koolitusfirmal on õigus teha avalike koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

4.8 Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasilükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, keda koolitusfirma on arvanud õppegruppi ning kes on tasunud õppetasu. Kokkuleppel koolitusfirmaga on võimalik õppetasu tasumine ka maksegraafiku alusel või pärast koolitusel osalemist.

5.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja allkirjaga koolituse registreerimislehel.

5.3 Kui koolitusele on rohkem soovijaid kui planeeritud kohti, on võimalik registreeruda ootelisti või järgmisele koolitusele.

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

6.2 Õppija arvatakse koolitusgrupist välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaatab Value Links läbi üksikjuhtumipõhiselt.

6.3 Value Links’il on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat.

6.4 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tõendi või tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 80-100% auditoorsetest tundidest või täitma mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse.

7. Õppemaksu kehtestamise ja tasumise kord

7.1 Avalike koolituste õppemaksu suuruse kehtestab koolitusfirma ning avaldab selle info oma kodulehel vastava koolituse tutvustuse juures. Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele ning on konfidentsiaalne.

7.2 Koolitusfirma korraldatavate avalike koolituste õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

7.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt koolitusfirma korraldatud koolituste läbimist, kliendisoodustusi jms.

7.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-postiga.

7.5 Koolituse eest on võimalus tasuda ka osamaksetena maksegraafiku alusel, kui maksjaga sõlmitakse eraldi kokkulepe. Koolitusfirmal on õigus osamaksetena tasumise võimaldamisest loobuda.

7.6 Koolituse hind sisaldab auditoorset või virtuaalset koolitust, enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Koolituse ajal pakutava lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info on iga koolituse juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

7.7 Value Links on käibemaksukohuslane ja hindadele lisandub käibemaks.

8. Koolitusest loobumine

8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult koolituse korraldajat kirjalikult e-kirja teel.

8.2 Teatades koolitusest loobumisest kuni 10 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.3 Kui koolitusel mitteosalemisest teatatakse hiljem kui 10 tööpäeva enne koolituse toimumist või jäetakse mitte osalemisest teatamata, kuulub pärast registreerumist väljastatud arve tasumisele.

8.4 Kui klient loobub e-koolitustest (järelvaadatav e-koolitus), enne ligipääsude ja/või õppematerjalide väljastamist, siis tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.5 Kui klient loobub e-koolitustest (järelvaadatav e-koolitus) peale ligipääsude ja/või õppematerjalide väljastamist, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

8.6 Asutusesisestest koolitustest loobumine või toimumise tingimuste muutmine toimub erikokkulepete alusel. Kui koolituse korraldajale tekivad sellega seoses kulud (näiteks kliendipoolse hilise teavitamise korral peab tasuma ruumi, toitlustuse, transpordi, koolitaja, trükkimise vms leppetrahvid, kulud tervenisti või osaliselt), siis need kulud kuuluvad kliendi poolt tasumisele.

8.7 Tööpäevade hulka arvatakse esmaspäev - reede.

8.8 Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.2 saada koolituse kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;

9.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist Value Linksi tõttu ära jäänud koolituse eest;

9.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, õppemaks ei kuulu tagastamisele;

9.1.5 saada koolituse läbimist kinnitav tunnistus.

9.2 Õppija on kohustatud:

9.2.1 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

9.2.2 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja õigeaegselt;

9.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

9.2.4 tegutsema hädaolukorras vastavalt Value Linksi töötajate või koolituse toimumiskoha korraldustele;

9.2.5 mitte levitama koolituse materjale. Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja Value Linksile. Konspekti ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma Value Links OÜ loata.

10. Täienduskoolituste kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

10.1 Tagasiside kogumine

10.1.1 Iga koolituse järgselt kogub Value Links koolitusel osalejatelt tagasiside koolituse korralduse ja õppe sisu kohta. Tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on vabatahtlik.

10.1.2 Tagasiside kokkuvõte saadetakse järelduste tegemiseks koolitusfirma juhile ja koolitajale. Koolitusfirma juht analüüsib saadud tagasisidet. Vajadusel muudetakse koolituse sisu, täiendatakse korraldust või vesteldakse koolitajaga parenduste tegemiseks, et hoida õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti.

10.2 Õppekavade koostamine

10.2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse ettevõtete ja nende töötajate täiendõppe vajadustest ning neid muudetakse jooksvalt lähtudes ettevõtete vajaduste muutustest ning seadustes.

10.2.2 Õppekavade koostamisel lähtutakse ka toimunud koolituste tagasisidest.

10.2.3 Õppetöös kasutatakse kaasaegseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi soovidest ning tasemest.

10.3 Õppekeskkonna kvaliteet

10.3.1 Õppetöö toimub kaasaegsetele nõuetele vastavates koolitusruumides. Täiendkoolitused võivad toimuda ka ebatraditsioonilisemates kohtades, kui seda nõuab koolituse sisu ja vorm.

10.3.2 Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas on olemas kaasaegsed koolitusvahendid ja tingimused - koolitusslaidide edastamise võimalus, wifi, tahvel, markerid, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm.

10.3.3 Registreerunud osalejale jagatakse koolitusmaterjalid paberil või elektroonselt.

10.3.4 Täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituste juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

10.3.5 Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvalt koolitusest.

10.4 Lektorite kvalifikatsioon

10.4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.

10.4.2 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.

10.4.3 Koolitajad saavad infot täiendamist vajavate punktide kohta ka koolitusel osalejatelt kogutavast tagasisidest.

11. Tunnistuste ja tõendite väljastamine

11.1 Väljastatud tunnistused ja tõendid on paberkandjal või digitaalsed, nummerdatud ning Value Links peab nende üle arvestust.

11.2 Value Linksi väljastatavad tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:

11.2.1 Koolituse läbinud isiku nimi ja isikukood;

11.2.2 Täienduskoolitusasutuse pidaja nimi ja registrikood;

11.2.3 Majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;

11.2.4 Õppekava nimetus;

11.2.5 Täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;

11.2.6 Tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

11.2.7 Tõendi või tunnistuse number ning koolitaja(te) nimed;
11.2.8 Tunnistusele märgitakse ka omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid.

12. Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt

12.1 Tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.

12.2 Koolituskuludelt on võimalik saada tulumaksutagastust, kui õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine. Kui õppekaval pole sellist eesmärki, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

13. Vaidluste lahendamise kord

13.1 Kooli ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.