Tootmislogistika ja finantsotused

KOOLITAJA
Jaak Lavin ja Reidi Strandberg

AEG JA KOHT
31. märts. - 1. aprill 2022

Esimene päev
koolituse algus

kell 10.00 ja lõpp 17.00

Teine päev koolituse algus

kell 09.00 ja lõpp 16.00


Pärnu

ÕPPEKEEL
eesti keel

KOOLITUSE MAHT
2 koolituspäeva
Kokku:
16 akadeemilist tundi (AT)
- 13 AT auditoorset õpet
- 3 AT iseseisvat õpet (auditoorse õppe ajal)

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

HIND
415 EUR + km

HIND SISALDAB

 • Auditoorset loengut

 • Õppematerjale

 • Tõendit

Koolitust on võimalik tellida ka eesti keeles sisekoolitusena

LISAINFO JA KÜSIMUSED

Martin Kivimäe
+376 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee

KOOLITUS

Tootmislogistika ja finantsotsused (2 päeva)
(Saadaval ka sisekoolitusena)

EESMÄRK

Tõsta osalejate valmidust lahendada väljakutseid tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimises. Parandada ettevõtte tootmislogistika ning tarneahela koostööd. Koolituse teoreetiline osa on seotud näidetega Eesti ettevõtete praktikast. Koolitus aitab paremini mõista tootmislogistika rolli ning seoseid tootmistegevuse ja materjalivajaduse planeerimise vahel.


SIHTGRUPP

Koolitus on suunatud tootmisjuhtidele ja planeerijatele, kes on seotud ettevõtte materjalimajandus planeerimise, tootmislogistikaga ja tarneahela koostöö korraldamisega. Kindlasti on koolitus vajalik esmatasandjuhtidele, kes tegelevad otseselt materjalide planeerimise, varude juhtimise ja sisseostu korraldamisega tootmisettevõttes. Kasuks tuleb koolitus ka tootmisettevõtete keskastme juhtidele, kes on seotud ettevõtte tootmistegevusega ja soovivad saada ülevaadet tootmistegevuse eesmärgipärase ja protsessipõhise juhtimise põhimõtetest.


KOOLITUS PROGRAMM

 • Logistika olemus, ülesanded ja trendid

 • Logistika ülesanded ja liigid

 • Materjalivajaduse planeerimise üldised põhimõtted

 • Sõltuv ja sõltumatu nõudlus

 • Tootmisprogrammist lähtuv materjalivajaduse planeerimine

 • Tarbimisest lähtuv materjalivajaduse planeerimine

 • Materjalivarude juhtimine ja sisseost

 • Tööjõud kui ressurss, tootmisfaktor ja kulu

 • Tööjõu vajaduse planeerimine

 • Töö normeerimine ja tasustamine

 • Tööjõukulud. Tasustamise erisused

 • Töö ja puhkeaeg

 • Millist infot saame finantsaruannetest

 • Kellele esitatakse aruandeid

 • Ettevõtte varad ja varade allikad

 • Mis on kasum ja kuidas on ta seotud rahaga

 • Mis on ettevõtte rahavood

 • Kulud ja omahind

 • Millest koosneb omahind

 • Kulude liigitus, kogukulu ja ühiku kulu

 • Kulude käitumine tegevusmahu muutumisel

 • Jääktulu arvestus

 • Soovitud müügimaht

 • Varad ja põhivarad

 • Lõpetamata ja valmistoodangu arvele võtmine

 • Varude soetusmaksumus ja varude inventuur

 • Põhivarade arvele võtmine

 • Amortisatsioonimeetodid, vara lõppväärtus

 • Investeeringu tulususe hindamine

ÕPIVÄLJUND

Koolitusel osaleja omab terviklikku ülevaadet tootmise logistika ja finantsotsuste eesmärkidest tootmises ning suudab eristada tootmise erinevaid ostu- ja varude juhtimise aspekte. Oskab tõhusamalt kasutada tootmise ostu- ja varude juhtimise erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid. Omab juhiseid tootmistegevuse efektiivsemaks ostu- ja varude juhtimiseks. Lisaks sellele teab osaleja uusi praktilisi näpunäiteid ning seostab kuidas ja milliste vahenditega koostatud plaane on kõige parem ellu viia. Koolituse läbinu tunneb ettevõtte ostu- ja varude juhtimist kui tervikut ning oskab seda muuta efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

ÕPPEMEETOD

Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmis logistika ja finantsotsuste põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid. Koolitus on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku tootmistegevuse vahel. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel.

KOOLITAJAD

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Koolitatavad teemad: Tootmise juhtimine ja planeerimine, optimeerimine, ostujuhtimine, finantsotsused tootmises, projektipõhine tootmine, piirangute teooria, LEAN - OPEX, 5S, TPM, OEE, VSM - Value Stream Mapping, KANBAN.

Reidi Strandberg

Reidi Strandberg on finantsspetsialist, kes on tegelenud koolitustega kümmekond aastat. Koolitusteemadeks on raamatupidamine ja finantsid erinevatest vaatenurkadest. Reidi on mitmetel aastatel olnud Pärnu Raamatupidamiskonverentsi programmi autoriks. Juhtinud 15 aastat rahvusvahelist professionaalsete teenuste firmat Rödl & Partner ning töötanud Saksa Balti Kaubanduskoja Balti piirkonna finantsjuhina ning Tallinn büroo juhatajana, täna iseseisev ettevõtja.

Koolitatavad teemad: Finantsotsused tootmises