KOOLITAJA
Jaak Lavin

AEG JA KOHT
2022

Esimene päev
koolituse algus

kell 10.00 ja lõpp 17.00

Teine päev koolituse algus

kell 09.00 ja lõpp 16.00

ÕPPEKEEL
eesti keel või vene keel

KOOLITUSE MAHT
2 koolituspäeva
Kokku:
16 akadeemilist tundi (AT)
- 13 AT auditoorset õpet
- 3 AT iseseisvat õpet (auditoorse õppe ajal)

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

OSALUSHIND
415 EUR + km / osaleja

OSALUSHIND SISALDAB

 • Auditoorset loengut

 • Õppematerjale

 • Kohvipause ja lõunat

 • Tõendit

Koolitust on võimalik tellida ka eesti või vene keeles sisekoolitusena

Koolitusgrupi mittetäitumisel on koolitajal õigus koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.

LISAINFO JA KÜSIMUSED

Martin Kivimäe
+376 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee

KOOLITUS

Tootmisprotsesside optimeerimine (2 päeva)
(Saadaval ka sisekoolitusena)


EESMÄRK

Anda osalejatele praktilisi teadmisi protsesside optimeerimise ja nende tõhususe tõstmise eesmärkidest ja põhitõdedest. Koolituse teoreetiline osa loob seosed protsesside optimeerimise üldiste põhimõtete ja tõhususe tõstmise erinevatest meetoditest ja mudelitest, kujundades terviku, mida toetavad ettevõtetepõhised näited ja praktilised ülesanded ning tootmissimulatsioonid.


SIHTGRUPP

Koolituse on suunatud tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele, tehase juhtidele, arendusjuhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele, LEAN valdkonna eest vastutavatele juhtidele, kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine ja seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil. Koolitusele on oodatud kõik, kelle tööalane tegevus on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.


KOOLITUSE PROGRAMM

ESIMENE PÄEV


TEEMA - Protsesside optimeerimise üldised põhimõtted

 • Protsesside optimeerimise eesmärgid ja tasandid.

 • Tootmisprotsesside optimeerimise ettevõttekesksed mudelid

 • Optimeerimise erinevad kontseptsioonid

 • OPEX, täiusliku tootmise mudel (Operational Excellence)

TEEMA - Tegevuse tõhususe hindamise mõõdikud

 • Protsessipõhised näitajad ja kriitilised edutegurid

 • Kvalitatiivne ja kvantitatiivne mõõtmine

 • 20 Võtit, BSC

 • Tegevuse võtmenäitajad (Key Performance Indicator KPI)

 • LEAN küsimustik ja tulemuste analüüs

  • LEAN Auditi küsimustikuga hinnatakse osalejate ettevõtte valmisolekut LEAN põhimõtete juurutamisel. Auditi küsimustik koosneb 60 küsimusest, mis on jagatud seitsme teemavaldkonna vahel


TEEMA - Ettevõtte potentsiaali hindamine ja kitsaskohtade määratlemine

 • Protsesside analüüs ja kirjeldamine

 • Väärtusvoo analüüsi olemus ja eesmärgid

 • Raiskamiste vähendamine läbi väärtusvoo juhtimise

 • Väärtusahela kaart ja selle kujutamise viis sammu

 • Väärtusahela parendamine


TEEMA - Kulusäästliku tootmise põhimõtted ja nende kasutuselevõtmine

 • Kulusäästliku juhtimise erinevad mudelid ja meetodid

 • Probleemide analüütiline lahendamine

 • Pareto prinsiip, Ishikawa diagramm, 5 miksi

 • OEE. -Seadmete üldine tõhusus ja kuus suurt kadude liiki

 • Kuidas OEE arvutatakse?

 • OEE mõõtmine ja parendamine


TEINE PÄEV


TEEMA - 5S , – raiskamised, kord ja puhtus, tootlikus, kõrvalekaldumiste vähendamine, standardid

 • Organiseeritud töökoha tunnused: Miks on tähtsam kui kuidas!

 • 5S juurutusprojektide juhtimine ja juhi roll, 5S organisatsioon

 • Tänase olukorra kirjeldamine

 • 1.S - Sorteeri välja - Kõrvalda

 • 2.S - Sorteeri sisse - süstematiseerimine

 • 3.S - Puhastamine

 • 4.S - Standardiseerimine

 • 5.S Enesekontroll

 • 5S ebaõnnestumise põhjused


TEEMA - SMED- ümberseadistamine, tööriista vahetus

 • SMED kasutamine ooteaegadega vähendamiseks

 • Ooteaegade elimineerimine SMED-iga

 • SMED süsteem

 • Seadistusaegade definitsioon

 • SMED süsteemi kolm faasi

 • Parendusring

 • Standardite tagamise püramiid


TEEMA - TPM. Seadmete ennetav hooldus

 • TPM eesmärgid

 • Autonoomne hooldus

 • Planeeritud hooldus

 • Kompetentside juhtimine

TEEMA KANBAN – nõudluse dünaamikal baseeruv süsteem.

 • KANBAN-i mõiste

 • Tõukav ja Tõmbav tootmine

 • Süsteemi tööpõhimõte

 • KANBAN süsteemi juurutamine

ÕPIVÄLJUND

Koolitusel osaleja omab terviklikku ülevaadet tootmisprotsesside optimeerimise eesmärkidest ning suudab eristada tootmisprotsesside optimeerimise erinevaid aspekte. Oskab tõhusamalt kasutada tootmisprotsesside optimeerimise erinevaid mudeleid ja meetodeid. Omab juhiseid tootmisprotsesside efektiivsemaks optimeerimiseks ja tulemuslikkuse tõstmiseks. Lisaks sellele teab osaleja uusi praktilisi näpunäiteid ning seostab kuidas ja milliste vahenditega koostatud plaane on kõige parem ellu viia. Koolituse läbinu tunneb ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimist kui tervikut ning oskab seda muuta efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

ÕPPEMEETOD

Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmise optimeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid.Koolitus on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku tootmistegevuse vahel. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel.

KOOLITAJA

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Koolitatavad teemad: Tootmise juhtimine ja planeerimine, optimeerimine, ostujuhtimine, finantsotsused tootmises, projektipõhine tootmine, piirangute teooria, LEAN - OPEX, 5S, TPM, OEE, VSM - Value Stream Mapping, KANBAN.