KOOLITAJA
Jaak Lavin

AEG JA KOHT
Koolituse algus

kell 10.00 ja lõpp 17.00


Toimumiskoht kokkuleppel kliendiga

ÕPPEKEEL
eesti keel

KOOLITUSE MAHT
8 akadeemilist tundi (AT)
- 6,5 AT auditoorset õpet
- 1,5 AT iseseisvat õpet
(auditoorse õppe ajal)

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

HIND
1500
EUR + km

HIND SISALDAB

  • Auditoorset loengut

  • Õppematerjale

  • Tõendit

LISAINFO JA KÜSIMUSED

Martin Kivimäe
+376 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee

KOOLITUS

Ettevõtte sisekoolitus: Ostujuhtimine tootmises


EESMÄRK

Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimises ja tootmislogistika ning tarneahela koostöö põhitõdedest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, mis on seotud näidetega Eesti ettevõtete praktikast. Koolitus aitab paremini mõista tootmislogistika rolli ning seoseid tootmisettevõtte tootmistegevuse ja materjalivajaduse planeerimise vahel.


SIHTGRUPP

Koolitus on suunatud tootmisjuhtidele ja planeerijatele, kes on seotud ettevõtte materjalimajandus planeerimise, tootmislogistikaga ja tarneahela koostöö korraldamisega. Kindlasti on koolitus vajalik esmatasandjuhtidele, kes tegelevad otseselt materjalide planeerimise, varude juhtimise ja sisseostu korraldamisega tootmisettevõttes. Kasuks tuleb koolitus ka tootmisettevõtete keskastme juhtidele, kes on seotud ettevõtte tootmistegevusega ja soovivad saada ülevaadet tootmistegevuse eesmärgipärase ja protsessipõhise juhtimise põhimõtetest.


KOOLITUS PROGRAMM

Tarneahela koostöö ja tootmislogistika eesmärgid ja ülesanded.

Väärtusahela dünaamika

Materjalivajaduse planeerimine

Sõltuv ja sõltumatu nõudlus

Tootmisprogrammist lähtuv materjalide planeerimine

Tarbimisest lähtuv materjalivajadus

Materjalivarude juhtimine

Materjalivarude liigid

Varude täiendamise erinevad põhimõtted

Materjalide transport

Võrkplaneerimine

Tarneahela koostöö

Tarneahela juhtimise erinevad mudelid ja meetodid

Ostutegevus korraldamine

Materjalide sisseostu organiseerimine

Ostuturi uuringud

Tarnijate hindamine

ÕPIVÄLJUND

Koolitusel osaleja omab terviklikku ülevaadet ostujuhtimise eesmärkidest tootmises ning suudab eristada tootmise erinevaid ostu- ja varude juhtimise aspekte. Oskab tõhusamalt kasutada tootmise ostu- ja varude juhtimise erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid. Omab juhiseid tootmistegevuse efektiivsemaks ostu- ja varude juhtimiseks. Lisaks sellele teab osaleja uusi praktilisi näpunäiteid ning seostab kuidas ja milliste vahenditega koostatud plaane on kõige parem ellu viia. Koolituse läbinu tunneb ettevõtte ostu- ja varude juhtimist kui tervikut ning oskab seda muuta efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

ÕPPEMEETOD

Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid.Koolitus on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku tootmistegevuse vahel. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel.

KOOLITAJA

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Koolitatavad teemad: Tootmise juhtimine ja planeerimine, optimeerimine, ostujuhtimine, finantsotsused tootmises, projektipõhine tootmine, piirangute teooria, LEAN - OPEX, 5S, TPM, OEE, VSM - Value Stream Mapping, KANBAN.