Projektipõhine tootmine

Projektipõhisuse osakaal tootmises pidevalt kasvab. Üha rohkem on tootmistegevus seotud kliendivajadustega, mis omakorda tingib selle, et tootmist alustatakse allessiis kui selle kohta on olemas klienditellimus, mis on esitatud kindlale tootele ja mille kohta on kokku lepitud kindel kogus, kvaliteet ning valmimistähtaeg. Sellest lähtuvalt võime öelda, et projektipõhine tootmine on sarnane projektipõhise tegevusega mistahes valdkonnas ja tema juhtimisel ning korraldamisel on palju ühiseid jooni.

Üks peamisi probleeme on tellijalt õigeaegselt kogu vajaliku info kättesaamine. Reeglina kliendisuhteid hoiab müügiosakond, kelle ülesanne on ka on vajaliku info kindlustamine tootmisele. Sagedasti kaasatakse projektis ka allhanketöid. Seega tootmisjuhi ülesanne on koordineerida kõigi nende omavahelist koostööd.

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

Tootmise projektipõhisus sõltub suuresti tegevusvaldkonna eripärast ja tootmismahust:

  • Kas ja millal on tegemist projektipõhise tootmisega?

  • Kuidas projektipõhist tootmist juhtida?

  • Millised on projektipõhise tootmise eripärad võrreldes protsessipõhise tootmisega?

  • Kuidas kindlustada projekti algus ilma viivitusteta tootmise jaoks?

EESMÄRK

Anda osalejatele praktilisi teadmisiprojektipõhise tootmistegevuse planeerimise ja selle juhtimise põhitõdedest. Koolituse teoreetiline osa loob seosed tootmise planeerimise ja juhtimise erinevate tasandite ning valdkondade vahel, kujundades terviku, mida toetavad ettevõtetepõhised näited ja praktilised ülesanded ning tootmissimulatsioonid.


SIHTGRUPP

Koolitus on suunatud tootmisjuhtidele ja planeerijatele, kes on seotud ettevõtte materjalimajandus planeerimise, tootmislogistikaga ja tarneahela koostöö korraldamisega. Kindlasti on koolitus vajalik esmatasandjuhtidele, kes tegelevad otseselt materjalide planeerimise, varude juhtimise ja sisseostu korraldamisega tootmisettevõttes. Kasuks tuleb koolitus ka tootmisettevõtete keskastme juhtidele, kes on seotud ettevõtte tootmistegevusega ja soovivad saada ülevaadet tootmistegevuse eesmärgipärase ja protsessipõhise juhtimise põhimõtetest.


KOOLITUSE PORGRAMM

Ülevaade projektipõhisest tootmise korraldamisest

Väärtuse loomise protsess ja selle osad

Projektide liigid ja osalejate rollid

Ettevõtte tootmise tellimuspõhisus ja projektipõhisus

Organisatsiooni struktuur projektiorganisatsiooni koht selles

Projektimeeskonda ja selle liikmete rollid tootmises

Tootmistellimuse projektipõhisus ja tellija roll


Projektipõhise tellimuse ja lähteülesande kokkulepped

Kokkulepped tellijaga, kuidas koostööd tehakse

Millised on vastastikused kohustused

Lepingu sõlmimine


Projektipõhise materjalivajaduse planeerimine

Sõltuv ja sõltumatu nõudlus

Projektist (tellimusest) lähtuv materjalide planeerimine

Tarbimisest lähtuv materjalivajadus kulupõhine planeerimine


Projektipõhise tootmise planeerimine

Projekti või tellimuse ajaline algus ja lõpp

Võimsuse (ressursside planeerimine)

Töömahu hindamine

Kulude planeerimine

Personali planeerimine

Projektiplaani sidumine teiste tootmises olevate projektidega


Projekti (tellimuse) teostus ja kontroll

Projekti või tellimuse juhtimise protsess

Riski analüüs


ÕPIVÄLJUND

Osaleja saab vajalikke süsteemseid teadmisi ja oskusi projektipõhise tootmise juhtimiseks ja planeerimiseks. Oskab efektiivselt kasutada kursusel omandatud meetodeid ja töövahendeid. Saab suurendada enda töö efektiivsust ja tulemuslikkust. Tunneb projektijuhtimise meetodeid ja mudeleid, mida saab igapäevases töös kasutada


ÕPPEMEETOD

Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid.Koolitus on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku tootmistegevuse vahel. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel


ÕPPEKEEL

eesti keel


MAHT

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi


KOOLITUSE LÄBIMIST TÕENDAV DOKUMENT

Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.


KOOLITAJAD

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.


Tiit Valm

Tiit Valmil on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 30 aasta, mille jooksul on ta töötanud nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on Tiit olnud tegev ka arvutiinsenerina, kuid töö inimestega paelus teda enam. Lisaks koolitaja ametile, mida Tiit on pidanud alates 1994. aastast, on ta olnud tegev erinevate ettevõtete nõukogudes (AS Frens, AS Ariko) ja juhatustes (AS Baltic Computer Systems) – teisisõnu Tiit teab, kuidas ettevõtetes asjad reaalselt toimivad. Tema lemmikteemad on projektijuhtimine ja töökorraldus erinevates juhtimiskeskkondades sh maatriks-organisatsioonid.


TOIMUMISKOHT

Tallinn või vastavalt kliendikokkleppel


AJAKAVA

09.45 Registreerumine

10.00 - 11.30 Koolitus

11.30 - 11.45 Paus

11.45 - 13.15 Koolitus

13.15 - 14.00 Lõuna

14.00 - 15.30 Koolitus

15.30 - 15.45 Paus

15.45 - 17.15 Koolitus


KÜSI PAKKUMIST

Martin Kivimäe, 56667056, koolitused@toostuslahendus.ee