KOOLITAJA
Jaak Lavin

AEG JA KOHT
14. juuni kell 10.00-17.00 Tallinnas

ÕPPEKEEL
eesti keel või vene keel

KOOLITUSE MAHT
8 akadeemilist tundi (AT)
- 6,5 AT auditoorset õpet
- 1,5 AT iseseisvat õpet (auditoorse õppe ajal)

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

HIND
297
EUR + km

HIND SISALDAB

 • Auditoorset loengut

 • Õppematerjale

 • Kohvipause ja lõunat

 • Tõendit

Koolitust on võimalik tellida eesti või vene keeles.

LISAINFO JA KÜSIMUSED

Martin Kivimäe
+376 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee

KOOLITUS

Ettevõtte sisekoolitus: Tootmise juhtimine ja planeerimine


EESMÄRK

Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmistegevuse planeerimise ja selle juhtimise põhitõdedest. Koolituse teoreetiline osa loob seosed tootmise planeerimise ja juhtimise erinevate tasandite ning valdkondade vahel, kujundades terviku, mida toetavad ettevõtetepõhised näited ja praktilised ülesanded ning tootmissimulatsioonid.


SIHTGRUPP

Koolituse on suunatud tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele, tehase juhtidele, arendusjuhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine ja seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil. Kindlasti on koolitus vajalik tootmise planeerijatele ja teistele esmatasandi juhtidele, kes tegelevad otseselt tootmistegevuse korraldamisega ja inimeste juhtimisega tootmisettevõttes. Koolitusele on oodatud kõik, kelle tööalane tegevus on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.


KOOLITUSE PROGRAMM

Ettevõtte tootmistegevuse planeerimise eesmärgid ja ülesanded

 • Tootmine kui väärtuse loomise protsess

Tootmispotentsiaali valmisoleku planeerimine

 • Tootmissüsteemi disainimine

 • Tootmisprotsessi valik

 • Tootmisvõimsuse planeerimine

  • Tootmise hõivatuse tase ja kulud

  • Alternatiivse tootmisvõimsuse arendamine

 • Tootmispotentsiaali struktureerimine

Matemaatilise planeerimise meetodid ja mudelid

 • Lineaarne planeerimine

Tootmise agregeeritud planeerimine

 • Agregeerimise kontseptsioon ja perspektiivid

 • Koormatuse tasakaalustamise vormid ja instrumendid


Tootmise operatiivne, ajaline ja mahuline planeerimine

 • Partii suurus ja ressursside kasutamise planeerimine

 • Suuremahulise tootmise (vooltootmise) ajaline planeerimine

 • Väikese- ja keskmisemahulise tootmise (partiitootmise) ajaline planeerimine

ÕPIVÄLJUND

Koolitusel osaleja saab terviklikku ülevaate tootmistegevuse planeerimise ja juhtimise eesmärkidest ning suudab eristada erinevaid tootmistegevuse planeerimise ja juhtimise aspekte. Oskab tõhusamalt kasutada tootmise planeerimise ja tootmistegevuse korraldamise erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid. Tunneb juhiseid tootmistegevuse efektiivsemaks juhtimiseks ja planeerimiseks. Lisaks sellele saab osaleja uusi praktilisi näpunäiteid ning seostab, kuidas ja milliste vahenditega on koostatud plaane kõige parem ellu viia. Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega juhi, kes tunneb ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

ÕPPEMEETOD

Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid.Koolitus on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku tootmistegevuse vahel. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel osalejatele.

KOOLITAJA

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Koolitatavad teemad: Tootmise juhtimine ja planeerimine, optimeerimine, ostujuhtimine, finantsotsused tootmises, projektipõhine tootmine, piirangute teooria, LEAN - OPEX, 5S, TPM, OEE, VSM - Value Stream Mapping, KANBAN.