KOOLITAJA
Jaak Lavin

AEG JA KOHT
Koolituse algus

kell 10.00 ja lõpp 17.00


Toimumiskoht kokkuleppel kliendiga

ÕPPEKEEL
eesti keel või vene keel

KOOLITUSE MAHT
8 akadeemilist tundi (AT)
- 6,5 AT auditoorset õpet
- 1,5 AT iseseisvat õpet (auditoorse õppe ajal)

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

HIND
1500.00 EUR + km

HIND SISALDAB

  • Auditoorset loengut

  • Õppematerjale

  • Tõendit

Koolitust on võimalik tellida eesti või vene keeles.

LISAINFO JA KÜSIMUSED

Martin Kivimäe
+376 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee

KOOLITUS

Ettevõtte sisekoolitus: Tootmisprotsesside optimeerimine


EESMÄRK

Anda osalejatele praktilisi teadmisi protsesside optimeerimise ja nende tõhususe tõstmise eesmärkidest ja põhitõdedest. Koolituse teoreetiline osa loob seosed protsesside optimeerimise üldiste põhimõtete ja tõhususe tõstmise erinevatest meetoditest ja mudelitest, kujundades terviku, mida toetavad ettevõtetepõhised näited ja praktilised ülesanded ning tootmissimulatsioonid.


SIHTGRUPP

Koolituse on suunatud tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele, tehase juhtidele, arendusjuhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele, LEAN valdkonna eest vastutavatele juhtidele, kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine ja seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil. Koolitusele on oodatud kõik, kelle tööalane tegevus on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.


KOOLITUSE PROGRAMM
Protsesside optimeerimise põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid.

Optimeerimise erinevad kontseptsioonid ja mudelid.

Täiusliku tootmise põhimõtted (Manufacturing Excellence)

Protsesside analüüs ja kirjeldamine

Ettevõtte potentsiaali hindamine ja kitsaskohtade määratlemine

Protsesside hindamise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid

Protsessipõhised näitajad ja kriitilised edutegurid

Kulusäästlik tootmine (Lean Production) ja selle põhilised elemendid

Väärtusahela kaardistamine (Value Stream Maping)

5 S - töökoha organiseerituse ja korrashoiu tagamine.

Kõikehõlmav ennetav hooldus

Juhtimise visualiseerimine

Seadistusaegade vähendamise

Partii suuruse vähendamine (one pice-flow).

Töökohtade tasakaalustamine (takt-time)

Tootmise ühtlustamise (Multimix )

Kanban - tõmbav tootmise süsteem,

Kaizen pideva parendamise protsess

Kadude vähendamine

Tootmise tulemuslikkuse jälgimise süsteem MES – Manufacturing Execution System

ÕPIVÄLJUND

Koolitusel osaleja omab terviklikku ülevaadet tootmisprotsesside optimeerimise eesmärkidest ning suudab eristada tootmisprotsesside optimeerimise erinevaid aspekte. Oskab tõhusamalt kasutada tootmisprotsesside optimeerimise erinevaid mudeleid ja meetodeid. Omab juhiseid tootmisprotsesside efektiivsemaks optimeerimiseks ja tulemuslikkuse tõstmiseks. Lisaks sellele teab osaleja uusi praktilisi näpunäiteid ning seostab kuidas ja milliste vahenditega koostatud plaane on kõige parem ellu viia. Koolituse läbinu tunneb ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimist kui tervikut ning oskab seda muuta efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

ÕPPEMEETOD

Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid.Koolitus on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku tootmistegevuse vahel. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel.

KOOLITAJA

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Koolitatavad teemad: Tootmise juhtimine ja planeerimine, optimeerimine, ostujuhtimine, finantsotsused tootmises, projektipõhine tootmine, piirangute teooria, LEAN - OPEX, 5S, TPM, OEE, VSM - Value Stream Mapping, KANBAN.