KOOLITAJA
Jaak Lavin

AEG JA KOHT

Ettetellimisel

Koolitused toimuvad veebiplatvormil ZOOM.

ÕPPEKEEL
eesti keel

KOOLITUSE MAHT
4 koolituspäeva
Kokku:
16 akadeemilist tundi (AT)
- 13 AT auditoorset õpet
- 3 AT iseseisvat õpet
(auditoorse õppe ajal)

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

OSALUSHIND
390.00 EUR + km / osaleja

OSALUSHIND SISALDAB

 • Zoom loengut

 • Õppematerjale

 • Tõendit

Koolitust on võimalik tellida ka eesti või vene keeles sisekoolitusena.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on koolitajal õigus koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.

LISAINFO JA KÜSIMUSED

Martin Kivimäe
+376 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee

KOOLITUS

Tootmise juhtimine ja planeerimine - veebikoolitus
(Saadaval ka sisekoolitusena)


EESMÄRK

Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmistegevuse planeerimise ja selle juhtimise põhitõdedest. Koolituse teoreetiline osa loob seosed tootmise planeerimise ja juhtimise erinevate tasandite ning valdkondade vahel, kujundades terviku, mida toetavad ettevõtetepõhised näited ja praktilised ülesanded ning tootmissimulatsioonid.


SIHTGRUPP

Koolituse on suunatud tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele, tehase juhtidele, arendusjuhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine ja seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil. Kindlasti on koolitus vajalik tootmise planeerijatele ja teistele esmatasandi juhtidele, kes tegelevad otseselt tootmistegevuse korraldamisega ja inimeste juhtimisega tootmisettevõttes. Koolitusele on oodatud kõik, kelle tööalane tegevus on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.


KOOLITUSE PROGRAMM


ESIMENE PÄEV
/// Zoom veebikeskkond ///

Tootmise ajalugu, tulevikutrendid ja üldised põhimõtted

 1. Tootmise ajalugu ja tulevikutrendid
  – Tootmise ajaloo erinevad etapid ja nende iseloomustused
  -Tootmise tulevikutrendid: Tööstus 4.0, digitaliseerimine, robotiseerimine, tark tehas jne.

 2. Tootmine kui väärtuse loomise protsess
  – Väärtuse loomise erinevad lähenemised
  – Väärtuse loomine tootmises

 3. Otsustamine juhtimise olulise osana
  – Otsustamise erinevad tasandid
  – Halbade otsuste põhjused

 4. KODUTÖÖ: JUHTIMISÜLEANNE


TEINE PÄEV
/// Zoom veebikeskkond ///

Tootmiseks valmisoleku planeerimine ja tootmispotentsiaali kujundamine

 1. Prognoosimine tootmises ja selle erinevad perspektiivid
  – Sõltuv ja sõltumatu prognoos
  – Prognoosimise protsess ja selle olulised osad

 2. Teha ise või osta sisse
  – Olulised otsustuskriteeriumid

 3. Tootmise asukohavalik

 4. Tootmispotentsiaali struktureerimine
  – Tootmise segmenteerimine
  – Seadmete ruumiline paigutus
  – Tootmise tasakaalustamine

 5. PRAKTILISED ÜLESANDED


KOLMAS PÄEV
/// Zoom veebikeskkond ///

Tootmistegevuse ajaline ja mahuline planeerimine

 1. Tootmise planeerimise eesmärgid ja arengud

 2. Tootmise ajaline ja mahuline planeerimine.
  – Agregeeritud planeerimine

Tootmisvõimsuse ja nõudluse tasakaalustamise strateegiad:

 • passiivne strateegia (chase strategy) - tootmisvõimsust muudetakse nõudluse järgi;

 • proaktiivne strateegia (level strategy) - tootmisvõimsus jääb konstantseks ja ühtlustatakse läbi nõudluse mõjutamise.

Millist strateegiat millal kasutada?

– Matemaatilise planeerimise meetodid

 1. Põhitootmise programmi mahuline ja ajaline planeerimine
  – Põhitootmisprogrammi mahuline planeerimine
  – Tähtaegade ja võimsuse planeerimine

 2. Täpne tähtaegade planeerimine ja tootmistegevuse
  – Tööde detailne ajaline planeerimine
  – Tootmise korraldamine
  – Tellimuste käivitamine
  – Võimsuse ja tellimuste jälgimine

 3. Tootmistüüpide planeerimise eripärad

 4. PRAKTILISED ÜLESANDED


NELJAS PÄEV
/// Zoom veebikeskkond ///

Tootmisettevõtte organisatsioon ja inimeste juhtimine

 1. Tööstusettevõtte organisatsioon
  – Organisatsiooni eesmärgid
  – Ettevõtte organisatsiooni ülesehitamine
  – Organisatsiooni mõjutavad majandusprotsessid

 2. Tööjõud kui ressurss ja kulu
  – Tööjõuvajaduse planeerimine
  – Tööülesannete kujundamine

 3. Tööjõu juhtimine ja motiveerimine
  – Motiveerimine kui juhtimisülesanne
  – Töö hindamine ja hüvitamine
  – Töö tasustamise vormid

 4. Tootmissüsteem ja inimtegur
  – Protsesside juhtimisega seotud käitumise põhimõtted
  – Vastuseis muudatustele ja nende juhtimine

 5. PRAKTILISED ÜLESANDED


ÕPIVÄLJUND

Koolitusel osaleja saab terviklikku ülevaate tootmistegevuse planeerimise ja juhtimise eesmärkidest ning suudab eristada erinevaid tootmistegevuse planeerimise ja juhtimise aspekte. Oskab tõhusamalt kasutada tootmise planeerimise ja tootmistegevuse korraldamise erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid. Tunneb juhiseid tootmistegevuse efektiivsemaks juhtimiseks ja planeerimiseks. Lisaks sellele saab osaleja uusi praktilisi näpunäiteid ning seostab, kuidas ja milliste vahenditega on koostatud plaane kõige parem ellu viia. Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega juhi, kes tunneb ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

ÕPPEMEETOD

Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid.Koolitus on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku tootmistegevuse vahel. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel osalejatele.

KOOLITAJA

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Koolitatavad teemad: Tootmise juhtimine ja planeerimine, optimeerimine, ostujuhtimine, finantsotsused tootmises, projektipõhine tootmine, piirangute teooria, LEAN - OPEX, 5S, TPM, OEE, VSM - Value Stream Mapping, KANBAN.